slider-loading-animation
 • EDUKACJA

  MŁODZIEŻY

  współpraca ze szkołami i uczelniami prowadząca do kształcenia kadr adekwatnego do potrzeb rynkowych.

 • INTEGRACJA

  ŚRODOWISKA

  osób zawodowo i hobbystycznie zajmujących się informatyką

 • EDUKACJA

  BIZNESU

  w zakresie podnoszenia konkurencyjności przy użyciu IT i korzystania z dotacji UE skierowanych na ten sektor

 • ROZWÓJ

  INNOWACYJNOŚCI

  współpraca z Władzami prowadząca do lepszego wizerunku Radomia i stowrzenia możliwości dla rozwoju innowacyjności.

O nas

Poznaj stowarzyszenie "Siła w innowacji"

Kim jesteśmy

Stowarzyszenie „SIŁA W INNOWACJI” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi informatyki w sektorze publicznym oraz prywatnym.

Z kim współpracujemy

 • MY

  Stowarzyszenie "Siła w innowacji"

 • SZKOŁY

  Uczelnie oraz szkoły średnie

 • WŁADZE

  Urząd miejski w Radomiu

 • BIZNES

  Przedsiębiorstwa z sektora IT

Jak działamy

Organizacja szkoleń, warsztatów i konferencji

Budowanie bazy dobrych praktyk

Organizacja praktyk i programów stażowych

Wspomaganie organizacji zajęć pozalekcyjnych

Fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych

Nasze cele

Edukacja młodzieży

Współpraca ze szkołami i uczelniami prowadząca do kształcenia kadr adekwatnego do potrzeb rynkowych.

Integracja środowiska

Umożliwienie lepszej integracji osób zawodowo i hobbystycznie zajmujących się informatyką.

Edukacja biznesu

W zakresie podnoszenia konkurencyjności przy użyciu IT i korzystania z dotacji UE skierowanych na ten sektor.

Rozwój

Współpraca z Władzami prowadząca do lepszego wizerunku Radomia i stworzenia możliwości dla rozwoju innowacyjności.
Wpisanie branży informatycznej jako strategicznej obok branży metalowej domeny wyróżniającej Radom w przyszłości.

parallax-background

Innowacja jest kaprysem elit zanim stanie się potrzebą społeczeństwa.

Ludwig von Mises

Dołącz
do nas

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne

W skrócie

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

NEWSLETTER
Zapisz się i bądź na bieżąco!

Rodzaje członkostwa

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych
2) członków wspierających
3) członków honorowych


Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia i jest reprezentowana przez przedstawiciela.


Kliknij w ikony powyżej, aby dowiedzieć się więcej o rodzajach członkostwa.

Członek zwyczajny

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.


Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia
d) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi
e) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu


Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
b) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia
c) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
d) dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia

Członek wspierający

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.


Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.


Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

Członek honorowy

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.


Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.


Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.


Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Ludzie

Poznaj osoby, z którymi możesz współpracować w stowarzyszeniu

team-member-image
Artur Rudnicki Członek zarządu
team-member-image
Paweł Krakowski Członek zarządu
team-member-image
Michał BaćmagaSkarbnik

Andrzej Kurzawa

team-member-imageAbsolwent Politechniki Radomskiej. Współzałożyciel i od 15 lat Dyrektor ds. Rozwoju/Wiceprezes Zarządu Technet sp. z o.o. Poprzednio Dyrektor IT w PHP Polski Tytoń S.A. Od 18 lat związany z branżą IT i regionem radomskim. Specjalizacja integracja systemów, projektowanie i dostarczanie rozwiązań wysokiej dostępności dla biznesu i sektora publicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, certyfikowany trener biznesu Schenk Institute, certyfikowany kierownik projektów Prince2 i metodologii ITIL. Prywatnie entuzjasta praktycznych zastosowań informatyki. Prezes i współzałożyciel Stowarzyszenia „SIŁA W INNOWACJI” mającego na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi informatyki. Doświadczenie, kontakty oraz doskonałe rozeznanie w branży IT pozwoliło mu z powodzeniem realizować kilkadziesiąt projektów z zakresu portali, ERP, optymalizacji procesów biznesowych. Obecnie swą energię i zaangażowanie kapitałowe kieruje w innowacyjne projekty IT we wczesnej fazie rozwoju.

Artur Rudnicki

team-member-imageNauczyciel przedmiotów informatycznych (systemy operacyjne, sieci komputerowe) w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, od 2003 roku zastępca dyrektora. Jest organizatorem cyklu konferencji dla dyrektorów szkół i nauczycieli informatyki z terenu Radomia i okolic na temat: „Nowoczesne technologie IT w służbie edukacji”. W roku 2010 był koordynatorem zwycięskiego udziału Zespołu Szkół Technicznych w ogólnopolskim konkursie „Innowacyjna szkoła”, a w roku 2011 działań mających na celu włączenie szkołę do programu Microsoft Pathfinder School w ramach Microsoft Partners in Learning (szkoła została włączona do grona 100 najbardziej innowacyjnych szkół z całego świata). Pełni rolę egzaminatora egzaminu maturalnego z informatyki oraz egzaminu w zawodzie technik informatyk. Od czterech lat jest powoływany jako przewodniczący zespołu egzaminatorów przez OKE Warszawa do prac komisji, która sprawdza praktyczny egzamin w zawodzie technik informatyk. Jest autorem komentarzy do rozwiązań publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w zawodzie technik informatyk. Zainteresowania: mocna muzyka, sport, no i oczywiście komputery Członek zarządu i współzałożyciel Stowarzyszenia „SIŁA W INNOWACJI” mającego na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi informatyki.

Grzegorz Dacka

team-member-imageZ branżą IT związany ponad 14 lat, głównie w obszarze systemów klasy enterprise, a także systemów wspomagania zarządzania. Absolwent Politechniki Radomskiej Wydziału Ekonomicznego kierunek informatyka w biznesie oraz Wyższej Szkoły Biznesu o kierunku Informatyki stosowanej. Swoją karierę zawodową od początku związał z sektorem IT, co pozwoliło mu zdobyć bogate doświadczenie zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Doświadczenie zdobywał pracując m.in. w firmie IBM GSDC międzynarodowej korporacji informatycznej jako Administrator Bezpieczeństwa systemów Unix. Posiada certyfikaty z zarządzania oraz bezpieczeństwa systemów komputerowych takich jak AIX, HP UX, LINUX oraz budowy sieci MAN/WAN/LAN i GSM/LTE takich firm jak Huawei. Ukończył wiele kursów organizowanych przez CISCO, JUNIPER, HP oraz D-LINK. Posiada również certyfikację z zarządzania adresacjami IP w wersji IPv4 jaki i IPv6 oraz systemami autonomicznymi AS. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu systemami firmy Microsoft między innymi takich jak Windows Server. Uczestniczył w wielu rozbudowanych projektach sieciowych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji w infrastrukturze przedsiębiorstw. W chwili obecnej współpracuje z wieloma firmami pod kątem bezpieczeństwa sieci informatycznych oraz danych. Obsługuje kilkanaście systemów autonomicznych co przekłada się na ponad 30 tysięcy użytkowników którzy korzystają z jego usług pośrednio. Członek Stowarzyszenia „SIŁA W INNOWACJI”parallax-background


Najważniejsi są ludzie

//

Struktury

Poznaj struktury stowarzyszenia

Zarząd

Struktura zadaniowa

Aktywność

Przegląd planowanych i zrealizowanych wydarzeń z naszym udziałem

IT Academic Day 2016

8 grudnia 2016

Aula Główna UTH

IT Academic Day jest to cykl konferencji informatycznych organizowany na uczelniach w całej Polsce przez studentów z Grup .Net i Grup IT. Udział w nim to doskonały sposób na zdobycie najbardziej aktualnej wiedzy dotyczącej programowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i języków dostarczonych przez firmę Microsoft. Tematyka spotkań obejmuje również zagadnienia przeznaczone dla specjalistów IT i wszystkich, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę w barwnym świecie technologii Microsoft.
Udział w konferencji w ZST

18 listoapda 2016

Zespół Szkół Technicznych w Radomiu

Podsumowanie konferencji"Nowoczesne technologie informacyjne w służbie cyfrowej szkoły" w której braliśmy udział

Spotkanie rady patronackiej UTH

19 września 2016

UTH

Braliśmy udział w pierwszym w obecnej kadencji władz Uczelni na lata 2016-2020 posiedzenie Rady Patronackiej Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego W Radomiu.
Podczas posiedzenia, zgodnie z przyjętymi „Celami i zadaniami Rady Patronackiej Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu”, J.M. Rektor zaprezentował krótkie sprawozdanie z działalności Uczelni. Podkreślił, co udało się osiągnąć przed ostatni okres czasu, w tym wymienił zrealizowane działania w zakresie dydaktyki, badań naukowych, pozyskiwania środków zewnętrznych oraz spraw organizacyjnych. J.M. Rektor wskazał także na konieczność ciągłego monitorowania i dążenia do utrzymania, osiągniętej dzięki dużym wysiłkom, korzystnej dla Uczelni sytuacji finansowej

Konferecja CKD

21 stycznia 2016

CKD

Aktywny udział w tej konferencji utwierdziła nas w przekonaniu, że temat szkolnictwa zawodowego jest ważny i wymaga zaangażowania w dyskusję wielu różnych środowisk zajmujących się z jednej strony problematyką szkolnictwa zawodowego, z drugiej zaś kwestią rozwoju lokalnego rynku pracy oraz przygotowania młodych ludzi do wejścia na ten rynek.
Jesteśmy przekonani, że istniejąca korelacja między szkolnictwem zawodowym, a stanem, potrzebami i oczekiwaniami lokalnego rynku pracy, w Radomiu i subregionie radomskim, wymaga kolejnych spotkań i przede wszystkim określenia zakresu wspólnych działań.

Mamy nadzieję, że nasza konferencja była pierwszym krokiem postawionym na tej drodze. Niech dowodem na to, będą wnioski, które zostały sformułowane 21 stycznia, a które Pani dr Maria Gagacka zgodziła się przedstawić w artykule podsumowującym konferencję „ZAWÓD TO SZANSA, ZAWÓD TO PRZYSZŁOŚĆ

Zagadnienia, które porane były w wystąpieniach wzbudziły duże zainteresowanie wśród słuchaczy. Jak sami mówili, były dla nich źródłem wiedzy i inspiracji.IT Academic Day 2015

3 grudzień 2015

Aula Główna UTH w Radomiu

IT Acedemic Day zagościł w naszym kalendarzu na stałe. Wydarzenie organizowane przez Studenckie Koło Naukowe UTH.NET, działające przy Wydziale Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu zgromadziło rekordową ilość osób.
Więcej zdjęć na facceboku grupy UTH.NET: Link do faceeboka

Spotkanie sprawie kształcenia studentów

5 maja 2015

Urząd Miejski w Radomiu

5 maja 2015 roku odbyło się spotkanie sprawie kształcenia studentów w zakresie adekwatnym do potrzeb lokalnego rynku pracy
Uczestnicy:
- Rafał Rajkowski – Wiceprezydent Miasta Radomia
- Andrzej Kurzawa – przedstawiciel stowarzyszenia Siła w innowacji
- Artur Rudnicki – przedstawiciel Zespołu Szkół Technicznych
- Michał Czyżewicz – przedstawiciel Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
- Krzysztof Turek - Dyrektor Wydziału Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego (WORSG)
- Renata Słoniewska-Seta – Główny Specjalista Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego (WEUM)
- Marcin Snopczyński – przedstawiciel Referat ds. administracyjno-organizacyjnych szkół i placówek oświatowych Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego (WEUM)
- Jan Stańczyk – firma Radmot Sp. z o.o. Sp.k.
- Bogdan Majewski – firma Przedsiębiorstwo Techniczne Bartech
- Marcin Kucharski – przedstawiciel Wydziału Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego (WORSG)

Cel spotkania:
- Opracowanie wstępnego planu działania w kwestii wprowadzenia zmian w programie nauczania szkół ponadgimnazjalnych
- Omówienie dodatkowych możliwości działania w kwestii poprawy jakości kształcenia uczniów oraz kadry nauczycielskiej

Ustalono:
- Artur Rudnicki wytypuje oraz przekaże do WE listę pięciu liderów zmian - nauczycieli, którzy wykształcili najlepszych studentów
- Liderzy zmian opracują plan modyfikacji programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych i przekażą go WEUM
- WEUM skonsultuje oraz zajmie się wdrożeniem wraz ze Stowarzyszeniem założeń planu do programu nauczania na rok 2015/2016 i na dalsze lata

Wykład i panel dyskusyjny dla Edukacji

26 marca 2015

Resursa Obywatelska

W ramach naszej działalności statutowej zaproponowaliśmy władzom Radomia nieodpłatną organizację wykładu i panelu dyskusyjnego przeznaczonego dla Dyrektorów Szkół oraz Administratorów Systemów Informatycznych, na którym przedstawione zostaną dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa informatycznego. Nasi eksperci podzielą się doświadczeniami i przedstawią zagrożenia jak i metody przeciwdziałania ich skutkom.

Agenda (propozycja)

Godz. 10.00
Panel nr 1 – Informacyjny 90 min dla Dyrektorów Placówek
Wykład na temat roli, jaką odgrywa infrastruktura informatyczna instytucji w ZSZO
• Szybki, stały i symetryczny dostęp do internetu
• Odpowiednio dobrana i skonfigurowana sieć przewodowa
• Odpowiednio dobrana i skonfigurowana sieć WiFi
• Zapewnienie stałego monitorowania punktu dostępowego do internetu (logi systemowe routera, serwera proxy, odpowiednie filtry ruchu, aby nadawać priorytety)
Bezpieczeństwo danych
• udostępnianie WiFi uczniom
• korzystanie z kont nie szyfrowanych
Pokaz możliwości przechwycenia konta, i potencjalne skutki zdarzenia
Zalecane szkolenia dla osób, które zarządzają infrastrukturą szkolną
Jak dbać o bezpieczeństwo – kluczowe zagadnienia do przekazania nauczycielom/użytkownikom ZSZO.
Dyskusja moderowana

Godz. 12.00
Panel nr 2 – Techniczny 90 min dla Administratorów Systemów Informatycznych
Ten sam zakres tematyczny jak dla Dyrektorów z dodatkową porcją informacji praktycznych.
Formuła:
Wykład + panel dyskusyjny

Osoby prowadzące:
Moderator:
Andrzej Kurzawa
Dyrektor ds. Rozwoju/Wiceprezes Zarządu Technet sp. z o.o. Od 18 lat związany z branżą IT i regionem radomskim. Specjalizacja integracja systemów, projektowanie i dostarczanie rozwiązań wysokiej dostępności dla biznesu i sektora publicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, certyfikowany trener biznesu Schenk Institute. Prywatnie entuzjasta praktycznych zastosowań informatyki. Prezes i współzałożyciel Stowarzyszenia „SIŁA W INNOWACJI” mającego na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi informatyki.

Eksperci:
Artur Rudnicki
Nauczyciel przedmiotów informatycznych (systemy operacyjne, sieci komputerowe) w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, od 2003 roku zastępca dyrektora. Jest organizatorem cyklu konferencji dla dyrektorów szkół i nauczycieli informatyki z terenu Radomia i okolic na temat: „Nowoczesne technologie IT w służbie edukacji”. W roku 2010 był koordynatorem zwycięskiego udziału Zespołu Szkół Technicznych w ogólnopolskim konkursie „Innowacyjna szkoła”, a w roku 2011 działań mających na celu włączenie szkołę do programu Microsoft Pathfinder School w ramach Microsoft Partners in Learning (szkoła została włączona do grona 100 najbardziej innowacyjnych szkół z całego świata). Pełni rolę egzaminatora egzaminu maturalnego z informatyki oraz egzaminu w zawodzie technik informatyk. Od czterech lat jest powoływany jako przewodniczący zespołu egzaminatorów przez OKE Warszawa do prac komisji, która sprawdza praktyczny egzamin w zawodzie technik informatyk. Jest autorem komentarzy do rozwiązań publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w zawodzie technik informatyk. Zainteresowania: mocna muzyka, sport, no i oczywiście komputery Wiceprezes i współzałożyciel Stowarzyszenia „SIŁA W INNOWACJI” mającego na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi informatyki.

Mirosław Mortka
Nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, od 2008 roku zastępca dyrektora szkoły. Pracuje zarówno z młodzieżą gimnazjalną, jak i z licealistami. Wychowawca kilkudziesięciu finalistów i laureatów Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Innowacji Technicznych, Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów oraz Konkursu Informatycznego MKO. Jest aktywnym egzaminatorem maturalnym OKE. W informatyce pasjonuje się przede wszystkim algorytmiką i programowaniem i tym przede wszystkim udaje mu się zarazić młodzież. Członek Stowarzyszenia „SIŁA W INNOWACJI”

Tomasz Paprocki
Od ponad 7 lat zajmuje się tematyką ochrony danych osobowych jest Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Radomskiej Szkole Wyższej oraz Przychodni Specjalistycznej ACM . Doradca z dziedziny Ochrony Danych Osobowych w radomskich firmach. Członek Stowarzyszenia „SIŁA W INNOWACJI”

Grzegorz Dacka
Członek Stowarzyszenia „SIŁA W INNOWACJI”

Arduino Day 2015 w Radomiu

28 marca 2015

Publiczne Gimnazjum nr 22

Objeliśmy patronat nad Arduino Day 2015 w Radomiu który będzie miał miejsce już 28 marca. Jest to lokalna część międzynarodowego wydarzenia.

Platforma Arduino to platforma prototypowa, na której można tworzyć własne urządzenia elektroniczne. A więc pasjonaci tej platformy to osoby o wysokim poziomie głodu technologii i innowacji i miejmy nadzieje przyszłe motory naszej gospodarki.

Oficjalne obchody będą w USA, we Włoszech, w Szwecji, w Indiach oraz na Węgrzech.
Dodatkowo wiele eventów będzie zorganizowanych przez lokalne społeczności, w tym przez nas w Radomiu. Obecnie w Polsce są zarejestrowane tylko 3 eventy o tej tematyce!
Wydarzenie jest przygotowywane przez uczniów dla uczniów. Odbędzie się w Publicznym Gimnazjum 22, dlatego tym bardziej warto wspierać młodych ludzi wykazujących się inicjatywą.

O wydarzeniu światowym przeczytajcie na: day.arduino.cc
O naszym lokalnym wydarzeniu przeczytajcie na: arduino24.blogspot.com

Podpisanie Listu Intencyjnego

23 marca 2015

Radom


fot: mojradom.pl

W dniu 23 marca 2015 roku w Radomiu został podpisany List Intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy:
Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”,
reprezentowanym przez Włodzimierza Pujanka - Dyrektora
Gminą Miasta Radom,
reprezentowaną przez Radosława Witkowskiego – Prezydenta Miasta Radomia w imieniu którego działa Karol Semik – Wiceprezydent Miasta Radomia
Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,
reprezentowanym przez: prof. Dr hab. Inż. Zbigniewa Łukasika – Rektora
Stowarzyszeniem „SIŁA W INNOWACJI”,
reprezentowanym przez Andrzeja Kurzawę – Prezesa Zarządu

Celem listu jest potwierdzenie wspólnego zainteresowania Stron działaniami na rzecz aktywnego rozwoju projektu 26-600 Strefa Kultury realizowanymi w ramach prowadzenia działalności statutowej.
Strony listu intencyjnego oświadczają iż wyrażają wolę współpracy w zakresie:
• Zwiększenia atrakcyjności turystycznej oraz rozwój społeczno-gospodarczy Radomia i okolic;
• Poprawy konkurencyjności regionu;
• Poprawy i uzupełnienia istniejącej infrastruktury technicznej;
• Stworzenia warunków do rozwoju sektora usług turystycznych i około turystycznych;
• Poprawa wizerunku i promocji regionu;
• Wzrost dostępu do informacji turystycznej;
• Podniesienia świadomości kulturowej mieszkańców;
• Zwiększenie możliwości zagospodarowania czasu wolnego wśród mieszkańców regionu oraz przejeżdżających turystów;
• Rozwoju rektora małych i średnich przedsiębiorstw usług turystycznych a zarazem wzrost zatrudnienia;
• Stworzenia unikalnego produktu turystycznego.

MójRadom.pl

Siła w Innowacji w Radiu Rekord

3 marca 2015

Radio Rekord

Andrzej Kurzawa i Artur Rudnicki byli gośćmi Radia Rekord, o czym rozmawiali możecie posłuchać niżej.

Weekendowe zajęcia dla gimnazjalistów

marzec 2015

ZST w Radomiu

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu ma przyjemność zaprosić Państwa uczniów na zajęcia dodatkowe z informatyki:
1. Akademia programowania Touch Develop – czy potrafisz programować? Czy chciałbyś stworzyć grę, która uruchamiana byłaby nie tylko na komputerze ale także na urządzeniach mobilnych tj. smartfon czy tablet? Tworząc aplikację do zabawy poznasz nie tylko tajniki programowania ale także będziesz mógł zastosować je w praktyce. Te zajęcia są właśnie dla Ciebie.
2. Akademia cyfrowej fotografii i filmu – jeżeli chciałbyś dokonać retuszu, przerobić zdjęcie, wiedzieć jak dobrać kadr do świetnego zdjęcia zapraszamy do nas. Zastanawiałeś się, w jaki sposób tworzone są efekty specjalne w studiach telewizyjnych – profesjonaliści pokażą Ci nowatorskie metody edycji cyfrowej korzystając z najnowszego oprogramowania i sprzętu.
3. Akademia tworzenia stron internetowych – jeżeli chciałbyś tworzyć profesjonalne strony internetowe, aby następnie zaprezentować pomysł własnej strony w sieci z ciekawą wizualizacją i efektami graficznymi to te zajęcia są dla Ciebie. Specjaliści wprowadzą Cię w tajniki budowy stron internetowych, w oparciu o najnowsze rozwiązania potrzebne do ich stworzenia.
4. Komputer od środka – chcesz dowiedzieć się co w komputerze szumi, co w nim brzęczy, jak jest zbudowany? Wydruk z twojej drukarki jest zbyt drogi – dlaczego? Czy twój komputer można zmodernizować? Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedzi uczestnicząc w naszych zajęciach.
5. Akademia systemów operacyjnych i sieci komputerowych – chciałbyś poznać nowoczesne systemy operacyjne, wykorzystać ich pełne możliwości oraz ukryte funkcje? Zapraszamy na zajęcia z systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych na których poznasz podstawy działania sieci LAN, możliwości jej konfiguracji a także obsługę różnych systemów operacyjnych.

Data: Każda sobota w semestrze letnim 2014/2015 począwszy od 28 lutego – Harmonogram zajęć dodatkowych na miesiąc marzec
Miejsce: Zespół Szkół Technicznych w Radomiu
ul. Limanowskiego 26/60

Prosimy o zarejestrowanie się poprzez adres poczty elektronicznej Jaroslaw.Orczykowski@zst.radom.pl celem rezerwacji terminu. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja na wybrane zajęcia rusza od 16.02.2014.

Szczegółowe informacje u organizatora:
Artur Rudnicki – tel. 0 693 334340, e-mail: arturrudnicki@zst-radom.edu.pl; artur.rudnicki@zst.radom.pl

Spotkanie z Prezydentem Radomia

24 lutego 2015

Radom

W dniu 24.02.2015 miało miejsce spotkanie Zarządu Stowarzyszenia z Prezydentem m. Radomia Panem Radosławem Witkowskim.
Na spotkaniu przedstawiliśmy wizję SWI dotyczącą budowy DOLINY KRZEMOWEJ W RADOMIU.
Wyznaczone zostały też obszary potencjalnej możliwej współpracy pomiędzy Panem Prezydentem a Stowarzyszeniem tj:
· Doprowadzenie do współpracy pomiędzy szkołami i uczelniami wyższymi, jednostkami badawczymi oraz UM Radom,
prowadzącej do kształcenia kadr adekwatnego do potrzeb rynkowych.
· Współpraca prowadząca do zmiany wizerunku miasta i stworzenia możliwości dla rozwoju nowych technologii.
· Edukacja biznesu w zakresie podnoszenia konkurencyjności przy użyciu IT i korzystania z dotacji UE skierowanych na ten sektor.
· Wpisanie branży informatycznej jako strategicznej obok branży metalowej domeny wyróżniającej Radom w przyszłości.

Spotkanie przebiegało miłej i twórczej atmosferze, przewidziana jest kontynuacja spotkań w grupach roboczych w nieodległej przyszłości.

Otwarcie "26-600 Strefa Kultury"

24 stycznia 2015

Radom

Ruszył portal internetowy www.26600.pl, której adres nawiązuje do kodu pocztowego Radomia, przy którym pracowało konsorcjum firm z naszego stowarzyszenia jest źródłem wiedzy na temat instytucji kultury skupionych w projekcie. Za jej pośrednictwem można również kupić wspólny bilet w cenie 20 zł.Poprzez współpracę z UTH na którym ogłoszono konkurs, studenci za opracowanie ścieżki turystycznej dotyczącej naszego regionu mogli wygrać nagrody rzeczowe ufundowane przez prezesa stowarzyszenia oraz staż w Elektrowni.
I nagrodę – laptop - otrzymała Sara Halińska, drugą – Karolina Wlazło a trzecią – Rafał Rojek.


Zapraszamy również na facebooka 26-600 Strefa Kultury

Poszerzenie Rady Patronackiej UTH

8 stycznia 2015

Radom

Dołaczyliśmy do szacownego grona Rady Patronackiej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

W skład Rady wchodzą osoby o uznanej pozycji społecznej i zawodowej, reprezentujące różne sektory gospodarki i władz samorządowych, liderzy przemysłu lokalnego, dyrektorzy banków i spółek.

Rada Patronacka ma za zadanie opiniowanie projektów i wniosków dotyczących:
• kierunków i specjalności kształcenia studentów,
• struktury kształcenia ustawicznego,
• tematyki badań naukowych mających charakter priorytetowy dla regionu,
• rozwoju bazy laboratoryjnej poprzez połączenie laboratoriów Uczelni z laboratoriami przemysłowymi,
• budowy regionalnej sieci informatycznej,
• rozwoju regionalnej bazy bibliotecznej.

Liczymy, że nasza obecność wpłynie, na jakość podejmowanych działań i przyczyni się do aktywnej pracy na rzecz rozwoju naszego regionu oraz Uniwersytetu.

IT Academic Day

28 listopada 2014

Radom

Mam zaszczyt zaprosić Państwa na czwartą edycję konferencji IT Academic Day na UTH, która odbędzie się dnia 28 listopada 2014 w budynku Auli Głównej przy ul. Chrobrego 31a.
Podczas wykładów zaproszeni prelegenci firm zżeszonych w stowarzyszeniu, Microsoft firm IT w Polsce zaprezentują najnowsze technologie, narzędzia i rozwiązania informatyczne wykorzystywane na co dzień w profesjonalnym świecie IT. W trakcie konferencji dla uczestników będą dostępne jeszcze inne atrakcje, takie jak konkursy z nagrodami a także darmowa pizza.
Do udziału w konferencji wymagana jest bezpłatna rejestracja na wydarzenie pod adresem http://bit.ly/1uFwhrJ

Podpisanie umowy z MCSW "Elektrownia"

20 listopada 2014

Radom

W dniu 20.11.2014 nastąpiło podpisanie umowy z Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" na realizację zadania: „26-600 Strefa Kultury”. Wykonawcą projektu jest konsorcjum radomskich firm zżeszonych w Stowarzyszenia. 26-600 Strefa Kultury to pomysł jak ciekawie spędzić czas w Radomiu i okolicach, to także zintegrowany bilet czasowy do muzeów marszałkowskich.
Film: http://www.telewizja.radom.pl

Informacje medialne o projekcie:

http://www.radomnews.pl
http://www.telewizja.radom.pl/
http://mazowieckie.ksow.pl
http://www.cozadzien.pl

Spotkanie Stowarzyszenia Siła w Innowacji

26 września 2014

Radom

W dniu 26.09.2014, w Sali Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego odbyło się walne zgromadzenie członków Stowarzyszenie „SIŁA W INNOWACJI”. Stowarzyszenie „SIŁA W INNOWACJI” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi zastosowań informatyki w sektorze publicznym i prywatnym. W spotkaniu udział wzięło ponad 50 uczestników.

W trakcie walnego zgromadzenia podsumowano dokonania i omówiono plany w następujących dziedzinach: <
Edukacja młodzieży
Rozwój innowacyjności regionu
Edukacja biznesu
Integracja środowiska

Kluczowym elementem Walnego Zgromadzenia było podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Radomskim Centrum Innowacji i Technologii (RCIT), a Stowarzyszeniem „SIŁA W INNOWACJI”. RCIT i SWI zobowiązały się wspólnie do współpracy w zakresie:
1) rozwoju innowacyjności regionu,
2) budowania dobrobytu mieszkańców,
3) kształcenia młodzieży i osób dorosłych ukierunkowanego na potrzeby rynkowe,
4) współpracy na rzecz rozwoju inkubatora przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,
5) współpracy merytorycznej, technicznej i organizacyjnej przy konkursie wspierającym inwestycyjnie innowacyjne pomysły młodych przedsiębiorców,
6) działalności badawczo rozwojowej w zakresie oprogramowania i technologii telekomunikacyjnych,
7) wsparcia merytorycznego, lokalowego, technicznego dla start-up-ów informatycznych,
8) budowy i stworzenia warunków dla rozwoju DOLINY KRZEMOWEJ w Radomiu.

W trakcie zgromadzenia przyjęto w poczet członków kolejnych 10 kandydatów..

Gośćmi walnego zgromadzenia byli min:
Wiceprezydent m. Radomia - Krzysztof Ferensztajn
Prezes RCIT - Tomasz Tarczyński
Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy - dr inż. Zbigniew Siemiątkowski
Dyrektor ZSO nr 6 w Radomiu im. Jana Kochanowskiego w Radomiu - mgr inż. Romuald Lis
Prezes firmy Sorter – Konrad Grzeszczyk
Kierownik Biura Obsługi Inwestora UM radom - Rafał Grzeszczyk
Liczni przedstawiciele kadry pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych i Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego oraz radomskich przedsiębiorstw IT.

Walne zgromadzenie zakończyło się integracją uczestników w radomskiej restauracji Pivowaria.

Koncert Playing For Change w Radomiu!

20 września 2014

Muzeum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"

O fundacji Playing For Change

W 2005 roku mała grupa filmowców postanowiła nagrać muzykę zakorzenioną w ulicy. Nie tylko udało im się spełnić swoje marzenie, film ten wywołał sensację poruszając miliony ludzi na całym świecie. Stworzono mobilne studio nagraniowe, które krążąc po świecie rejestrowało muzyków w miejscach ich zamieszkania. Śpiewali oni razem nie będąc w jednym pokoju, kraju, a nawet kontynencie.

W 2007 roku Playing For Change zostało oficjalnie organizacją non-profit stworzoną by inspirować, łączyć i nieść pokój poprzez muzykę.

20 września 2014r. w 51 krajów odbędzie się 327 inspirujących, łączących ludzi eventów.
Zorganizowanych przez ludzi, którzy wierzą, że pokój i zmiana na lepsze jest możliwa poprzez muzykę. Jeden z nich jako trzeci w Polsce i 327-ty na świecie odbędzie się w Radomiu.
Zapraszam wszystkich!
20 września o 12.00
W Muzeum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"
Na 327 event Playing For Change na świecie.
Wstęp wolny
Muzyków zainteresowanych aktywnym udziałem w przedsięwzięciu zapraszamy na: https://www.facebook.com/pages/Playing-For-Change-Day-Radom/292563994278837

Mistrzowie kodowania 2014

Czerwiec 2014

Radom

Mistrzowie Kodowania to projekt edukacyjny mający na celu upowszechnienie nauki programowania w polskich szkołach. Obejmuje on uczniów szkół podstawowych z całej Polski. W ramach zajęć dzieci uczą się programowania w intuicyjnym języku Scratch. Nauczyciele biorący udział w programie zostali przeszkoleni przez ekspertów, by przez kolejnych 8 tygodni prowadzić zajęcia programowania w swoich szkołach. Projekt realizowany jest przez Samsung Electronics Polska we współpracy z Partnerami: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji” Pobierz RAPORT

IT Academic Day 2013

Grudzień 2013

Radom

IT Academic Day jest to cykl konferencji informatycznych organizowany na uczelniach w całej Polsce przez studentów z Grup .Net i Grup IT. Udział w nim to doskonały sposób na zdobycie najbardziej aktualnej wiedzy dotyczącej programowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i języków dostarczonych przez firmę Microsoft. Tematyka spotkań obejmuje również zagadnienia przeznaczone dla specjalistów IT i wszystkich, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę w barwnym świecie technologii Microsoft.

Nowoczesne Technologie Informacyjne W Służbie Edukacji i Administracji

Listopad 2013

Radom

W dniach 22-24 listopada 2013 roku odbyła się IX konferencja informatyczna w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu. Jak co roku wzbudziła duże zainteresowanie wśród środowisk edukacyjnych oraz przemysłowych i administracyjnych. Tradycyjnie udało się połączyć wspólne interesy dostawców usług z sektora IT z zapotrzebowaniem na nowe technologie odbiorców i użytkowników. Oficjalna strona: http://www.zst-radom.edu.pl/konferencja/ Zdjęcia: http://sdrv.ms/1hgx4vi

Wsparcie

Partnerzy Stowarzyszenia

Urząd Miasta Radom Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Kontakt

Z chęcią odpowiemy na pytania dotyczące stowarzyszenia oraz zapoznamy się z Państwa opiniami, pomysłami oraz uwagami dotyczącymi naszej działalności.

Kontakt ze stowarzyszeniem jest możliwy przez formularz kontaktowy, emailowo lub listownie na adres:

 • Stowarzyszenie „SIŁA W INNOWACJI”
  KRS: 0000575592
  NIP: 9482604616


  ul. Bolesława Limanowskiego, nr 26/30,
  RADOM, kod 26-600,
  POLSKA
 • biuro@silawinnowacji.pl
Imię i nazwisko
Email
Temat
Wiadomość
Wszystkie pola są wymagane